Yönetim


Yönetim 

İbrahim H. ÖZTOP Yönetim Kurulu Başkanı
M. Selim YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yılmaz ARISOY Üye
Erkan ÜNAL Üye
Ali ŞÖNER  Üye
Sinem EDİGE  Üye
Alim TELCİ Üye
İ. Gökşin DURUSOY  Üye
Yaşar BAHÇECİ Üye (TDUB’u temsilen)
Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ Bağımsız Üye
Prof. Dr. Güler ARAS Bağımsız Üye


Denetleme Kurulu Üyeleri

Esen Pamir KARAGÖZ Üye
Ömer ERYILMAZ Üye
Atila YANPAR Üye
Murat ONUK Üye
Çağan ERKAN Üye


Disiplin Komitesi Üyeleri

Selen DERİN Üye
Tuğba ÇAKIN Üye
Suat İNCE Üye
M. Emin ÖZER Üye
Mehmet AHKEMOĞLU Üye


Organizasyon Yapısı


Genel Sekreterlik

Serdar SÜRER Genel Sekreter
Süleyman MORBEL Genel Sekreter Yardımcısı
Elif GÖNENÇER Genel Sekreter Yardımcısı
Ömer Faruk ŞENEL Genel Sekreter Yardımcısı
Ekin FIKIRKOCA ASENA Araştırma ve İstatistik Müdürü
Telman ŞAHBAZOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü
Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR Eğitim Müdürü
Esra ESİN İnceleme ve Gözetim Müdürü
Tuğba OĞAN Kurumsal İletişim Müdürü
Engin TURAN Personel, İdari ve Mali İsler Müdürü


Bölümler ve Görevleri

İnceleme ve Gözetim Müdürlüğü

 • Birliğin yetkileri çerçevesinde Birlik üyelerinin faaliyetlerini izlemek ve incelemek,
 • İzleme ve inceleme faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak,
 • İncelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak ilgili üye hakkında disiplin soruşturması açılıp açılmaması konusunda görüş bildirmek,
 • Yapılan izleme ve inceleme faaliyetleri sonucunda mevcut düzenlemelerde yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler hakkında öneride bulunmak,
 • İlgili mevzuatı izlemek, ilgili mevzuata yönelik düzenleme taslakları hakkında görüş vermek ve mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılması gereken hususlarda öneri hazırlamak,
 • Birlik çalışma bölümlerinin iç denetimini yapmak,
 • Sektörle ilgili sorunların tespit edilmesine ve bunlara çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 • Birlik Başkanlığına, Genel Sekreterliğe ve diğer çalışma bölümlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
 • Birliğe yapılan çeşitli başvuruların hukuki boyutuna ilişkin gerekli incelemeleri yapmak,
 • İlgili mevzuata yönelik düzenleme taslakları hakkında görüş vermek ve mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılması gereken hususlarda öneri hazırlamak,
 • Birliğin görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak,
 • Birliğe ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Birliği temsil etmek,
 • Üyelerin disiplin soruşturmaları ile ilgili Birlik Disiplin Komitesine yardımcı olmak, Disiplin Komitesi’nin raportörlüğünü yapmak,
 • Üyelere ilişkin disiplin sicilini tutmak,
 • Birliğe yapılan uyuşmazlık çözüm başvurularına ilişkin sekreterya hizmetlerini yerine getirmek,
 • Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izlemek,
 • Sektörle ilgili sorunların tespit edilmesine ve bunlara çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü

 • Sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak,
 • Sermaye piyasası ve Birlik üyelerinin faaliyetleri hakkında periyodik rapor ve istatistiki bilgileri derlemek, üretmek ve sonuçlarını yayınlamak,
 • Araştırma sonuçlarını basılı ve/veya elektronik yayınlar yoluyla üye kuruluşlara, resmi makamlara basına ve kamuoyuna duyurmak,
 • Sermaye piyasaları alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve üyeleri bunlardan haberdar etmek,
 • Resmi makamlarca istenen istatistiki raporları üretmek ve bunların sonuçlarını ilgili makamlarla paylaşmak,
 • Üye olunan ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
 • Sektörle ilgili sorunların tespit edilmesine ve bunlara çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

Eğitim Müdürlüğü

 • Birlik personel politikası ve ilkeleri doğrultusunda Birlik personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla,
 • Birlik personeline verilecek yıllık eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim planını ve bütçesini yapmak, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Genel Sekreterliğe sunmak,
 • Birlik personeline sağlanan eğitimlerin verimliliğini ve eğitim alan personelin verecekleri raporları değerlendirmek,
 • Birlik personelinin aidiyet duygusunun artırılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Birlik üyelerinin ihtiyaçları ve sermaye piyasasındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, Birlik tarafından verilecek eğitimleri sağlamak amacıyla,
 • Birlikçe verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak, bütçesini yapmak ve Genel Sekreterliğe sunmak,
 • Eğitimlerine ait teklif ve müracaatlar ile eğitimcilerin getireceği teklifleri incelemek ve görüşlerini Genel Sekreterliğe sunmak,
 • Birlikçe verilecek eğitimlerle ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini belirleyerek alım teklifini ilgili bölüme iletmek,
 • Birlikçe verilen eğitimlerde eğitmenlerin genel başarı durumunu ölçmek,
 • Birlikçe öğrencilere sağlanabilecek burs, Birlikçe düzenlenen eğitimlere ücretsiz katılma, Birlik üyeleri ve/veya
 • Birlik nezdinde staj olanakları gibi etkinlikleri düzenlemek,
 • Birliğin akademik çevrelerle ilişkilerini yürütmek.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

 • Yazılı ve görsel basında Birlik ve sermaye piyasasıyla ilgili çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek,
 • Sermaye piyasası kültürünün yaygınlaşmasına yönelik toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler planlamak, düzenlemek ve ilgililerin katılımını sağlamak ve bu amaçla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Birlik etkinliklerini kamuoyuna duyurmak amacıyla basınla ilişkileri koordine etmek, basın bültenlerini hazırlamak ve haber duyurularını yapmak,
 • Birliğin basılı ve/veya elektronik ortamdaki tüm broşür, dergi, bülten, kitap, kitapçık gibi yayınlarını hazırlamak, çoğaltmak, bastırmak ve dağıtmak,
 • Birliği temsilen yapılacak konuşma, sunum, röportaj gibi çalışmaları ilgili bölümlerden destek alarak hazırlamak,
 • Birliğin yatırımcı eğitimi faaliyetlerini yürütmek ve gerekli durumlarda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bilgi Edinme Birimi olarak hizmet sunarak Birliğe yapılan bilgi taleplerini ilgili bölümlere yönlendirmek ve yanıtlamak.

Üye İlişkileri Müdürlüğü

 • Birliğe yapılan üyelik başvurularını incelemek ve üyeliği uygun görülenler hakkında Genel Sekreterliğe öneride bulunmak,
 • Birlik üyelerinden üyelik koşullarını kaybedenlerin üyelik kaydının silinmesi için Genel Sekreterliğe öneride bulunmak,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca üyelerin Birliğe yapacakları bildirimleri elektronik ortamda toplamak ve Birliğin internet sitesinden uygun görülen verilerin duyurulmasını sağlamak,
 • Birliğin üye kayıt defterini güncel olarak tutmak,
 • Birlik üye temsilcilerine ilişkin kayıtları oluşturmak ve güncel olarak tutmak,
 • Üyelere ilişkin disiplin sicilini tutmak,
 • Birlik üyelerinin aidat ve gider paylarının hesaplanmasına ilişkin önerileri Genel Sekreterliğe sunmak,
 • Genel Kurulca kabul edilen yöntem çerçevesinde, Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü ve Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüğün’den alacağı verilerle ilgili yıla ait aidat ve gider paylarını hesaplamak.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

 • Birliğin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesine imkan sağlayacak bilgi işlem teknolojisi stratejileri oluşturmak, planlamalar yapmak, tasarım ve uygulama geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Birliğin bölümlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda donanım ve yazılımların teminini sağlamak, Birlik bilgi işlem sistemlerinin istikrarlı ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Bilgi teknolojileri hakkındaki gelişmeleri izlemek ve bu doğrultuda gereken güncellemelerin sağlanması için önerilerde bulunmak,
 • Birlik üyeleri, sermaye piyasası kurumları ve diğer kuruluşlarla geliştirilecek uygulamalar konusunda ortak çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak ve yürütmek,
 • Birlik internet sayfası aracılığı ile verilecek hizmetleri yürütmek,
 • Birlik üyelerinin işlemleri hakkında periyodik rapor ve istatistiki bilgileri derlemek amacıyla gerekli donanım ve yazılımları sağlamak.

Personel, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

 • Birlik idari işlerinin, muhasebe işlerinin ve personel ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Diğer bölümlerle istişare ederek Birlik yıllık bütçe önerisini hazırlamak,
 • Birlik gelirlerinin ve Birlik üye ödentilerinin tahsilinin takibini yapmak, Birlik harcamalarının bütçe kurallarına uygun yapılmasını sağlamak,
 • Birliğin muhasebe belge ve fişlerinin düzenlenmesini, muhasebe kayıtlarının yapılmasını, muhasebe defterlerinin tutulmasını, muhasebe kayıt ve belgelerinin saklanmasını, bilançosunun hazırlanmasını sağlamak, vergi mevzuatından kaynaklanan beyannameleri düzenlemek ve vergilerin süresi içinde ödenmesini sağlamak,
 • Birlik nakitlerinin değerlendirilmesini takip etmek, bankalara para yatırma ve çekme işlemlerini yönetmek,
 • Personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak ve saklamak,
 • Birlik personelin göreve devamını, izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılma ve katılmalarını izlemek,
 • Personelin hak ediş bordrolarının düzenlenmesini, sigorta primlerinin ve vergilerin hesaplanıp yatırılmasını sağlamak,
 • Birlikçe düzenlenen eğitim, toplantı, seminer gibi etkinliklerin idari organizasyonunu sağlamak,
 • Birliğin iç ve dış haberleşmesinin düzenli ve süratli bir biçimde yürütülmesini, haberleşme sisteminin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak amacıyla,
 • Birliğin kişiler ve kuruluşlarla haberleşmesini sağlamak ve haberleşme bilgilerinin saklanmasına ilişkin arşivi tutmak,
 • Haberleşme araçlarının Birlik içinde dağıtımı ve Birlik dışına sevkinin düzenli, güvenli ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Haberleşme sistemin hızlandırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Birlik merkezinin muhafazası ve yangına karşı korunması için önlemleri almak, bakım ve temizliğini sağlamak,
 • Birliğin yapı ve onarımı, sigortası, tapu kayıtlarının izlenmesi, saklanması, amortisman kayıtlarının tutulması işlerini yürütmek,
 • Birlik bölümlerinin ihtiyacı olan demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeleri satın almak, depolamak ve dağıtmak.