Genel Mektuplar Arşiv (2001 – 2007)

Genel Mektup 573 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi hk.

Genel Mektup 572 Aracı Kuruluşların Bildirim Yükümlükleri Hk.

Genel Mektup 571 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 570 Yeni Türk Lirası hk.

Genel Mektup 569 MiFID Anketi hk.

Genel Mektup 568 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Uygulaması hk.

Genel Mektup 567 Ticaret Odaları Tarafından Bildirilen NACE Kodları hk.

Genel Mektup 566 Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

Genel Mektup 565 Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 564 Şemsiye Sigorta hk.

Genel Mektup 563 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.

Genel Mektup 562 Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 561 Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk. Toplantı

Genel Mektup 560 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Hk.

Genel Mektup 559 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken Duyuru Hk.

Genel Mektup 558 Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 557 Yeni Gelir Vergisi Kanunu Çalışmaları Hakkında Toplantı

Genel Mektup 556 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 555 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.02.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-297 3124 sayılı yazısı Hk.

Genel Mektup 554 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Genel Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 553 Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.

Genel Mektup 552 5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un Belge Saklamaya İlişkin Hükümlerinin Uygulaması Hk.

Genel Mektup 551 2008 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.

Genel Mektup 550 “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Hk.

Genel Mektup 549 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığınca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 548 “Varant İhtiyaçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 547 Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Finansal Tavsiyelere İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 546 Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tabloları Hk.

Genel Mektup 545 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kurulacak Çalışma Komisyonu Hk.

Genel Mektup 544 Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 543 Lisans Belgesi Aranmasındaki Geçiş Süreci ile Notların Silinmesi Sürelerinin Uzatılması

Genel Mektup 542 Aralık 2007 / Ocak 2008 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 541 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 540 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 539 1)Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) nakit teminatlarının nemalandırılmasından doğan vergi tevkifatı Hk.
2)Komisyon İadelerinin Tevkifat Matrahına Dahil Edilmesi Hk.

Genel Mektup 538 Yeni Tip 5 Amerikan Doları’nın Dolaşıma Çıkarılması Hk.

Genel Mektup 537 “2008 Sonrası Türkiye” Konulu Konferans

Genel Mektup 536 Korumalı Yatırım Fonları ve Garantili Yatırım Fonları Tarafından
Yatırımcılara Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hk.

Genel Mektup 535 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 534 Kredi Kayıt Bürosu (KKB) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Düzenlemeler ve Aracı Kuruluşların Yükümlülükleri” Semineri

Genel Mektup 533 Kredi Kayıt Bürosu (KKB) A.Ş. hk.

Genel Mektup 532 Sermaye Piyasası Kurulu ve Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu tarafından yürütülecek projelerin tanıtım toplantısı.

Genel Mektup 531 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Çalışma Grubu Hk.

Genel Mektup 530 Eylül 2007 Dönemi-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 529 Çerçeve Sözleşmelerin Birleştirilmesi hk.

Genel Mektup 528 Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 527 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hk.

Genel Mektup 526 Ağustos-Eylül 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 525 Haziran 2007 Dönemine Ait Hizmet Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi ve Verginin Ödenme Süresi Hk.

Genel Mektup 524 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 523 Yatırımcıların Geçmiş Tarihli İşlemlere İlişkin Bilgi Alma Taleplerinin Karşılanmasına İlişkin Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 522 “Vadeli İşlem Piyasalarına Global Bir Bakış” Konulu Seminer

Genel Mektup 521 Birliğimiz Eğitim Faaliyetlerinin Duyurulması

Genel Mektup 520 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Hk.

Genel Mektup 519 Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 518 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.

Genel Mektup 517 T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Özelgesi hk.

Genel Mektup 516 26/03/2007 tarih ve 503 Nolu Genel Mektubumuz

Genel Mektup 515 “Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri

Genel Mektup 514 Haziran 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 513 “Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin İhracına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” Hk.

Genel Mektup 512 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

Genel Mektup 511 TÜFE Endeskli Devlet Tahvillerinin Virman İşleminde Maliyet Bildirimi Hk.

Genel Mektup 510 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Hisseleri hk.

Genel Mektup 509 “Türkiye’deki profesyonel portföy yöneticilerinin ve yatırım danışmanlarının yatırım fonu seçiminde dikkate aldıkları kriterleri belirlemeye yönelik” araştırma hk.

Genel Mektup 508 Müşterilerle İmzalanan Çerçeve Sözleşmeler hk.

Genel Mektup 507 Birliğimiz “Özgeçmiş Bankası” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 506 Türkiye’de Kurulu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranı Hk.

Genel Mektup 505 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 504 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.

Genel Mektup 503 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge ve Kayıt Düzenine İlişkin Anket hk.

Genel Mektup 502 Üniversitelerin Stajyer Eleman İstihdam Talebi Hk.

Genel Mektup 501 Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri hk.

Genel Mektup 500 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı hk.

Genel Mektup 499 Mart-Nisan-Mayıs 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 498 Mart 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 497 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 496 Lisanslama Sınavları Kapsamında “Kredi Derecelendirme ve Finans” Modülü Hazırlık Eğitimi Hk.

Genel Mektup 495 Halka Arzlarda Talep Toplama Aşamasında Blokaja Kabul Edilebilecek Kıymetler Hk.

Genel Mektup 494 Aracı Kuruluşların Bağımsız Denetim Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükleri Hk.

Genel Mektup 493 Mart-Nisan 2007 Döneminde Düzenlenecek Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavları Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 492 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 491 “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.

Genel Mektup 490 Birliğimiz koordinasyonunda kurulacak Çalışma Grupları hk.

Genel Mektup 489 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 488 1) Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk.
2) İMKB’de İşlem Gören Borsa Yatırım Fonları’nın Alım Satımından Elde Edilen Gelirlerin Sınıflandırılması Hk.

Genel Mektup 487 1. Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk.
2. 2007 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 486 T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası Hakkında Yatırımcılara Yönelik Duyuru Hk.

Genel Mektup 485 “BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Avrupa Birliği’nin Yeni Sermaye Yeterliliği Direktifi” Semineri hk.

Genel Mektup 484 Mesleki Gelişim Eğitimleri hk.

Genel Mektup 483 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru hk.

Genel Mektup 482 Takasbank Hisse Senetlerinin Likiditesi hk.

Genel Mektup 481 5549 sayılı Suç Gelirleri ve Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hk.

Genel Mektup 480 T.C. Kimlik Numarasının, Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hk.

Genel Mektup 479 “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.

Genel Mektup 478 Vergi Tevkifat Tutarlarının Müşteri Hesaplarından Tahsili Hk.

Genel Mektup 477 Kasım, Aralık 2006-Ocak 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 476 Komisyon Bildirimleri ve Promosyon Kampanyaları Hk.

Genel Mektup 475 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması Çalışması Hk.

Genel Mektup 473 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 472 “Ukrayna Finans ve Yatırım Forumu” ile “FinanceInvestExpo Fuarı” hk.

Genel Mektup 470 Vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası eksikliği olan müşteriler hk.

Genel Mektup 469 “Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri hk.

Genel Mektup 465 Ekim 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri hk.

Genel Mektup 463 258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 461 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Semineri

Genel Mektup 460 “Hızla Gelişen Piyasalarda Finansman ve Ekonomi” Konulu Uluslararası Konferans

Genel Mektup 459 “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.

Genel Mektup 457 Lisanslama Sınavlarına Hazırlık İçin Akşam Eğitimi Hk.

Genel Mektup 456 Tebliğ Taslakları hk.

Genel Mektup 455 258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 454 Lisanslama Sınavları Geçiş Süreci Hk.

Genel Mektup 451 NASD International, The University of Reading, ICMA Center ve Birliğimiz İşbirliği ile Düzenlenmesi Planlanan Sertifika Programı hk.

Genel Mektup 450 Tebliğ Taslakları hk.

Genel Mektup 449 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru hk.

Genel Mektup 447 Merkezi Kaydi Sistem’e Sistem Entegrasyonu Aracılığı ile Bildirim Web Servislerinin Tanıtımı Toplantısı

Genel Mektup 443 Ağustos-Eylül 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 442 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Tarafından Karapara Aklama İle Mücadele Konusunda Yapılacak Seminer Hk.

Genel Mektup 441 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.ye (MKK) ödenen saklama ücretleri ve
Yatırımcıları Koruma Fonu (YKF) ödentilerinin müşteri hesaplarına yansıtılması hk.

Genel Mektup 439 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları Değişiklikleri Hk.

Genel Mektup 437 Elektronik Sertifika Sahibi Olmayan Kişilerin Bildirimlerinin Aracı Kurumlar Vasıtasıyla KAP’a Gönderilmesi Hk.

Genel Mektup 436 Haziran 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 435 258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 434 Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 430 Hesap Ekstrelerinde Yer Alması Zorunlu Metin Hk.

Genel Mektup 427 Hisse Senedi Alım – Satım İşlemlerinde Tevkifat Döneminin Belirlenmesi Hk.

Genel Mektup 424 Açılış Seansı hk.

Genel Mektup 421 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 420 Nisan 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 417 Nisan-Mayıs 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 416 Üniversitelerden Gelen Stajyerlik Talebi Hakkında.

Genel Mektup 415 Sermaye Piyasası Çalışanlarının Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması Hk.

Genel Mektup 413 Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Okan Tekstil) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 412 Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. (TEKTU) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 411 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 410 Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimi hk.

Genel Mektup 409 Şubat 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 408 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler hk.

Genel Mektup 406 Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 404 Yeni Vergileme Sistemi Değerlendirme Toplantısı Hk.

Genel Mektup 402 Komisyon Uygulaması ve 2006 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 401 Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 400 Lisans Yenileme Eğitimlerine Başvuru Hk.

Genel Mektup 399 Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Yönelik Vergi Kimlik Numarası Verilmesi İşlemleri Hk.

Genel Mektup 398 Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge ve Kayıt Düzeni Hk.

Genel Mektup 397 Vergi Tevkifat Tutarlarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hk.

Genel Mektup 395 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Araştırma Raporları Hk.
Duyurusu

Genel Mektup 394 Ortak saat kullanımı hk.

Genel Mektup 393 Menkul Kıymetlerin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesine Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 392 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 390 EKONOFİZİK EĞİTİM DUYURUSU HK.

Genel Mektup 388 Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 387 Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 386 Risk Yönetimi ve Kritik Süreçler” Hakkında Duyuru

Genel Mektup 384 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Taslağı hk.

Genel Mektup 383 Yeni Vergileme Sistemi Teknik Çalışma Toplantısı Hk.

Genel Mektup 382 Kasım-Aralık 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 381 Komisyon Uygulaması Hk.

Genel Mektup 379 Kasım-Aralık 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 377 Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 376 Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ve – Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Hk.

Genel Mektup 375 “Uluslararası Ekonomi Konferansı” hk.

Genel Mektup 373 “4. Sermaye Piyasaları Arenası” hk.

Genel Mektup 372 Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 371 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Çalışma Grubu Hk.

Genel Mektup 370 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Çalışma Grubu Hk.

Genel Mektup 369 Eylül 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 367 Aracı kurum müşterilerinin hesaplarındaki nakit alacak bakiyeleri hk.

Genel Mektup 366 GL NET FORUM Hk.

Genel Mektup 365 Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 364 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 361 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 359 Basel II Çalışma Platformu Hk.

Genel Mektup 358 Hareketsiz hesaplar hk.

Genel Mektup 357 256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 354 Amerika Gezisine Katılım Bildirimi Hk.

Genel Mektup 353 Basel II Çalışma Platformu Hk.

Genel Mektup 352 Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 351 Komisyon Uygulaması Hk.

Genel Mektup 349 Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 348 Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Değişiklik Çalışmaları Hk.

Genel Mektup 347 Müşterilere Telefonla Yapılan Özkaynak Tamamlama Bildirimleri İçin Ses Kaydı Tutulmasına İlişkin Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 344 ACP Sigorta Hk.

Genel Mektup 343 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”de ve “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”de Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 342 Makedonya Sermaye Piyasası Hk.

Genel Mektup 341 Komisyon Tarifesi Uygulaması Anketi Hk.

Genel Mektup 340 Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOYASAN) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 338 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 337 ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş.nin (CBSBO) İMKB’de İşlem Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 334 Geçiş Sürecinin Uzatılması hk.

Genel Mektup 333 İMKB Nezdindeki Türk Lirası Cinsinden Teminat Mektupları Hk.

Genel Mektup 332 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliğ”ini İlk Defa Uygulayacak Kurumların Ara Mali Tablolarının Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Zorunluluğu Hk.

Genel Mektup 331 Lisanslama sınavlarında modül geçme sistemi ve lisans yenileme eğitimleri hk.

Genel Mektup 330 Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgilerin Gönderim Süresinin Ertelenmesi Hk.

Genel Mektup 329 Haziran 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 328 İşlem Sonuç Formlarının Elektronik Ortamda Saklanması Hk.

Genel Mektup 326 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 325 Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 324 Temsilci Değişikliği, Kimlik Kontrolü Hk.

Genel Mektup 323 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri” Eğitimi Hk.

Genel Mektup 321 Sicil Bilgilerinin Güncellenmesi hk.

Genel Mektup 320 Müşterilerin Özkaynak Tamamlama ve/veya Takas Yükümlülüğü Yerine Getirmemesine İlişkin Bildirim Hk.

Genel Mektup 319 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi Hk.

Genel Mektup 318 Nisan 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimi Hk.

Genel Mektup 317 2005 Yılında Mali Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi Uygulamasına Son Verilmesine İlişkin Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 316 Sermaye Piyasası Kurumlarının Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi hk.

Genel Mektup 315 Aracı Kurumların Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Fiziken Saklamasını Yapmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 313 Sermaye Piyasasında Manipulasyon Seminerine Davet Hk.

Genel Mektup 311 Karapara aklama ile mücadele konusunda “İşbirliği yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT) listesi hk.

Genel Mektup 310 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:34 sayılı Tebliğinin ekinde yer alan tablolar hk.

Genel Mektup 309 Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Disiplin Yönetmeliği Taslağı hk.

Genel Mektup 308 Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin anket çalışması hk.

Genel Mektup 307 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.

Genel Mektup 305 Mart-Nisan-Mayıs 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 304 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.

Genel Mektup 303 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 302 Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası Hk.

Genel Mektup 301 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Garanti Fonu Hk.

Genel Mektup 300 Sermaye Yeterliliği Tabloları ve 2005 Yılı Asgari Özsermaye Tutarlarına İlişkin Kurul Kararları Hk.

Genel Mektup 299 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun Yeni Düzenlemeleri” Eğitimi Hk.

Genel Mektup 298 “AB’ye Uyum Sürecinde Sermaye Piyasalarında Yapılanlar ve Yapılacaklar” konulu panel hk.

Genel Mektup 296 Çerçeve Sözleşmelere İlişkin Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 295 TOBB ve AB Türkiye Daimi Temsilciliğinin görüş ve öneri talepleri hk.

Genel Mektup 294 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 293 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.

Genel Mektup 292 Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 291 Yeni Türk Lirası formatı hk.

Genel Mektup 290 Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Çalışmaları hk.

Genel Mektup 289 Şubat, Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 288 Hisse senetlerinin itibari değeri konusunda yapılan TTK değişikliği Hk.

Genel Mektup 287 Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası A.Ş. Hk.

Genel Mektup 286 Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 285 Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunum Standartları Hk.

Genel Mektup 284 Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.

Genel Mektup 283 Komisyon Uygulaması hk.

Genel Mektup 281 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 280 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun YeniDüzenlemeleri” ve “Makroekonomik Göstergelerin Okunması ve Analizi” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 279 UFRS’ye Uyumlu Muhasebe Standartları Taslakları hk.

Genel Mektup 278 Para ve Sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi hk.

Genel Mektup 276 Borsa Dışı Lot Altı İşlemleri hk.

Genel Mektup 275 Türkiye Muhasebe Standartları Taslağı hk.

Genel Mektup 274 YTL Geçiş Çalışmaları hk.

Genel Mektup 272 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri:XI,
No:25 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek mali
tablo ve dipnot formatları hk.

Genel Mektup 271 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 270 YTL Geçiş Çalışmaları hk.

Genel Mektup 269 Komisyon Tarifesi Uygulaması Anketi Hk.

Genel Mektup 268 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Tebliğ hk.

Genel Mektup 267 Kurumsal Yönetim Uygulama Anketi hk.

Genel Mektup 266 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.

Genel Mektup 265 05 Kasım 2004 tarih ve 258 sayılı Genel Mektubumuz hk.

Genel Mektup 264 Çalışma Gruplarına katılım hk.

Genel Mektup 262 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.

Genel Mektup 261 Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası (VOB) Üye Temsilcisi Başvuruları hk.

Genel Mektup 260 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.

Genel Mektup 258 YTL Geçiş Çalışmaları hk.

Genel Mektup 257 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.

Genel Mektup 256 YTL’ye Geçiş Sonrasında Hisse Senedi Bakiyelerinin Takibi, Sermaye Artırım İşlemleri ve Temettü Dağıtım İşlemlerine İlişkin Esaslar hk.

Genel Mektup 255 Asgari Maktu Komisyon Tutari Hk.

Genel Mektup 254 SPK Karari Bildirimi

Genel Mektup 253 LISANSLAMA EGITIMLERI-KASIM-ARALIK 2004-1

Genel Mektup 252 Lisanslama Sinavlari Modül Geçme Süreci hk.

Genel Mektup 251 İpotekli Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Hk.

Genel Mektup 250 “Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Taslağı” ve “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı” Hk.

Genel Mektup 249 Müşteri İsmine Saklama (MİS) Sistemine T.C. Kimlik Numarası Girişi hk.

Genel Mektup 248 Üyelerimizin Kuruma Özel Eğitim Talepleri Hk.

Genel Mektup 246 YTL Geçiş Sürecinde Hisse Senedi Kusürat Bakiyeleri Hk.

Genel Mektup 244 242 sayılı Genel Mektubumuz

Genel Mektup 243 Konu : “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri”, “Şirket Değerleme” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 242 T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun Bilgi Talebi Hk.

Genel Mektup 241 “Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Taslağı” ve “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı” Hk.

Genel Mektup 240 Eylül-Ekim-Aralık Dönemleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 239 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma
ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı

Genel Mektup 238 “2. Sermaye Piyasaları Arenası” Hk.

Genel Mektup 235 Müşteri İsmine Saklama (MİS) Sistemindeki 36 No’lu “Diğer Teminatlar Hesabı” Hk.

Genel Mektup 234 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun Yeni Düzenlemeleri”, “Teknik Analiz” ve “Finansal Analiz” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 233 “Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” ve Elektronik İmzaya İlişkin Süreçler ile Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” Taslakları Hk.

Genel Mektup 232 Aracı
Kurumların Paylarının Satışına İlişkin İlanlar Hk.

Genel Mektup 231 07 Haziran 2004 tarih ve 193 sayılı Genel Mektubumuz

Genel Mektup 230 Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.

Genel Mektup 229 Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatında yapılacak değişiklikler Hk.

Genel Mektup 228 “Borsa Yatırım Fonları” Hk.

Genel Mektup 227 06 Ağustos 2004 tarih ve 225 sayılı Genel Mektubumuz.

Genel Mektup 226 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları hk.

Genel Mektup 225 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hk.

Genel Mektup 223 TUMTK, BYSAN, EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.07.2004 tarih ve DEDA-İ-10/1003-21686 sayılı yazısı

Genel Mektup 221 Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.

Genel Mektup 220 Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.

Genel Mektup 219 VOB İçin Hazırlıklara Davet

Genel Mektup 218 EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.2004 Tarih ve DEDA-İ-10/934-20022 Sayılı Yazısı

Genel Mektup 217 Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.

Genel Mektup 216 Enflasyon Düzeltmeleri İçin Kullanılacak Hesaplar Hk.

Genel Mektup 214 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 212 Temmuz-Ağustos-Eylül 2004 Dönemi Lisanslama Eğitimleri ile VOB-Uygulama Eğitimi Hk.

Genel Mektup 211 Komisyon Uygulaması Hk.

Genel Mektup 210 Aracı Kurum Bilgi Bankası Formu Bildirimi Hk.

Genel Mektup 209 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilciliği Hakkında Genelge

Genel Mektup 208 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri:
XI, No:25 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek taslak mali tablo ve dipnot formatları Hk.

Genel Mektup 207 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 206 Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.

Genel Mektup 205 “Multinational Finance Society (MFS)’nin 11’inci Toplantısı” Hk.

Genel Mektup 204 “Yatırım Araçları ve Borsa Günleri 2004” Etkinliği Hk.

Genel Mektup 203 “Küreselleşen Piyasalara Entegrasyonda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” Toplantısı Hk.

Genel Mektup 202 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri ve Temmuz 2004 Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 201 “İMKB Ulusal 30 Endeksi Borsa Yatırım Fonu”nun Kurulmasına Yönelik Hazırlanan İçtüzük Taslağı Hk.

Genel Mektup 200 Komisyon Tarifesi Anket Sonuçları Hk.

Genel Mektup 198 2004 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Komisyon Tarifesi Hk.

Genel Mektup 194 Borsa Yatırım Fonları Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Hk.

Genel Mektup 193 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02 Haziran
Tarih ve PGDD/10-182-13945 Sayılı Yazısı

Genel Mektup 192 Seri V, No:65 Tebliğ’in 35’inci
Maddesi Hk.

Genel Mektup 191 03
Haziran 2004 tarih ve 2004/561 Sayılı Yazımız

Genel Mektup 190 Yeni Türk Lirası Çalışma Grubu Hk

.

Genel Mektup 187 Enflasyona Göre Düzeltme Defteri Tutulması Hk.

Genel Mektup 186 Aracı Kurumların Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapacakları Sermaye Artırım Başvuruları Hk.

Genel Mektup 185 Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 184 “Yeni Türk Lirasına Geçiş Süreci” Konulu Toplantı

Genel Mektup 183 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nin Piyasa Yapısına İlişkin Toplantı

Genel Mektup 182 “Atlantik’in İki Tarafında Piyasa Bozucu Fiillerin Düzenlenmesi” Konulu Seminer Hk.

Genel Mektup 181 Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.

Genel Mektup 180 Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.

Genel Mektup 179 Bankaların ve Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru Hk.

Genel Mektup 178 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Şirketlerin Eski Ve Yeni Hisseleri Hk.

Genel Mektup 176 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Hk.

Genel Mektup 175 Yeni Türk Lirasına Geçiş Hk.

Genel Mektup 174 Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası A.Ş. Hk.

Genel Mektup 171 Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19 Mart 2004 Tarih ve OFD/529-5069 Sayılı Yazısı

Genel Mektup 170 Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 169 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hk.

Genel Mektup 168 Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.

Genel Mektup 167 Ex-api Sistemi ile İletilen Emirler İçin Düzenlenecek Seans Takip Formları hk.

Genel Mektup 166 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği” Toplantısının Yer Değişikliği

Genel Mektup 165 Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Lisanslama Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 163 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı

Genel Mektup 162 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 161 Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.

Genel Mektup 160 “Elektronik İmza Kanunu” Konulu Konferans

Genel Mektup 159 İşlem yasağı getirilmiş şahısların takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının aracı kurumlarca tahsili hk.

Genel Mektup 158 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulacak olan Ödünç Menkul Kıymet Piyasası hk.

Genel Mektup 157 Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu hk.

Genel Mektup 156 Lübnan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne Sunduğu Taahhüt Listeleri hk.

Genel Mektup 155 Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları hk.

Genel Mektup 154 İcra İflas Kanunu’nda Değişiklikler” Semineri

Genel Mektup 153 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 152 Lisanslama Sınavlarına Katılmayan Personelin Geçiş Süreci Hk.

Genel Mektup 151 Hisse Senedi Virman İşlemlerinde Müşteri Hesap Numarası Zorunluluğu Hk.

Genel Mektup 150 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmeleri Hk.

Genel Mektup 147 KOBİ Borsası Hk.

Genel Mektup 146 Seri:V, No:65 sayılı Tebliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca Hazırlanan Soru-cevap Çalışması Hk.

Genel Mektup 145 Ocak-Şubat 2004 Eğitim Takvimi

Genel Mektup 144 Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.

Genel Mektup 143 Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.

Genel Mektup 142 Müşteri Hesaplarında Kalan Nakit Alacak Bakiyelerinin Kullanımı Hk.

Genel Mektup 141 Standart Olmayan ve Organize Borsalarda İşlem Görmeyen Vadeli İşlem Sözleşmeleri Olan Forward Sözleşmeleri hk.

Genel Mektup 140 Komisyon Uygulaması ve 2004 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.

Genel Mektup 138 Karşı Taraf Riski İçin Karşılık Ayrılması Hk.

Genel Mektup 137 Aracı Kurumların 30/09/2003 tarihli mali tabloları ve faaliyet verileri

Genel Mektup 136 Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Bankalar Kanunu Değişikliği Hk.

Genel Mektup 135 “Corporate Finance” Danışmanlığı Alanında İşbirliği Hk.

Genel Mektup 134 İleri Fiyatlama Yöntemi Uygulanan Yatırım Fonlarının Satışı Hk.

Genel Mektup 126 Yatırım Fonlarında Komisyon İadesi Uygulaması Hk.

Genel Mektup 122 SPK’nın Seri:V No: 65 sayılı tebliğinin yürürlük tarihinin ertelenmesi hk.

Genel Mektup 117 Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Hakkında Birliğimiz Önerileri

Genel Mektup 115 Komisyon Bildirimi Hk.

Genel Mektup 112 “Elektrik Şirketleri Tanzim Fonu” ve “Bankacılık Kanunu Tasarısı” Hk.

Genel Mektup 108 323 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

Genel Mektup 106 320 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

Genel Mektup 103 Mali Tablolar Hk.

Genel Mektup 101 Komisyon Uygulaması Hk.

Genel Mektup 100 Irak Mali Sektörüne Yapılacak Yatırımlar Hk.

Genel Mektup 98 Kurtaj Tarifesi Uygulamasının Müşterilere Duyurulması Hk.

Genel Mektup 97 Komisyon Uygulaması Hk.

Genel Mektup 96 Sermaye Piyasasında Güven Unsuru ve Yatırımcının Korunmasına yönelik Birliğimiz önerisi.

Genel Mektup 95 Komisyon oranları uygulamasına yönelik Birliğimiz önerisi.

Genel Mektup 90 Türkiye
Bankalar Birliği Uzaktan Eğitim Sistemi Hk.

Genel Mektup 89 Lisanslama Sınavları Hk.

Genel Mektup 81 Aracı kurumlar tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında toplu olarak iletilen emirlerin muhasebeleştirilmesi
Hk.

Genel Mektup 77 Süreli yayınlar hk.

Genel Mektup 73 Sermaye Yeterliliği Tabloları gönderimi hk.

Genel Mektup 72 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni hk.

Genel Mektup 70 Portföy yöneticiliği için toplu emir iletilebilmesi hk.

Genel Mektup 69 Uluslararası Sertifikalar Hk.

Genel Mektup 67 Yunanistan ve İsrail Sermaye Piyasaları ile ilişkilerin geliştirilmesi Hk.

Genel Mektup 65 Lisans Belgesi Almaya Hak Kazananların Başvuruları Hk.

Genel Mektup 64 Faaliyet Yetki Belgelerinin İptali veya Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması hk.

Genel Mektup 58 2003 yılı için belirlenen asgari özsermaye tutarları hk.

Genel Mektup 57 Asgari komisyon uygulamasına ilişkin SPK kararı hk.

Genel Mektup 56 DİBS’lerin teknik ve güvenlik özellikleri hk.

Genel Mektup 53 Komisyon oranları uygulamasına yönelik Birliğimiz önerisi.

Genel Mektup 50 İşlem yapma yasağı getirilen kişiler hk.

Genel Mektup 49 Sermaye yeterliliği uygulaması hk.

Genel Mektup 47 Lisanslama Sınavları Eğitim Kılavuzu hk.

Genel Mektup 44 “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” değişiklikleri hk.

Genel Mektup 41 Temsilci Bildirimi hk.

Genel Mektup 37 Bazı röportaj talepleri hk.

Genel Mektup 30 Komisyon İadesi Bildirimlerinin Aylık Dönemler İtibariyle Yapılması Hk.

Genel Mektup 28 Komisyon İadesi Uygulaması ve Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 27 İşlem yasaklı kişilerin Kurul kaydından çıkarılmış hisse senetlerinin satışı.

Genel Mektup 26 Repo – Ters Repo Yetki Belgesi.

Genel Mektup 24 Aracı Kuruluşlar Arasında Yapılan Vergi Tevkifat Bildiriminde Belge Düzeninin Sağlanması.

Genel Mektup 23 Lisanslama Sınavları Muafiyeti.

Genel Mektup 22 Aracı Kurumlarda Bağımsız Denetim

Genel Mektup 21 Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinde Komisyon İadesi Uygulaması

Genel Mektup 20 İşlem yasaklı kişilerin manipülasyon konusu hisse senetleri dışındaki Kurul kaydından çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin satışı

Genel Mektup 18 Kurum Bazında Etik Kurallar

Genel Mektup 16 Komisyon İadesinde BSMV Uygulaması

Genel Mektup 11 Komisyon İadesinde BSMV Uygulaması

Genel Mektup 10 Adli Sicil Belgesi Hk.

Genel Mektup 9 Kurtaj Tarifesi Uygulamasının Müşterilere Duyurulması Hk.

Genel Mektup 7 Komisyon Uygulama Esasları Hk.

Genel Mektup 6 Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümlülüğü Hk.

Genel Mektup 5 Komisyon Uygulama Esasları Hk.

Genel Mektup 3 Vergi Kimlik Numarası Uygulaması

Genel Mektup 2 Vergi Kimlik Numarası Uygulaması

Genel Mektup 1 Vergi Kimlik Numarası Uygulaması

Genel Mektup 542 Aralık 2007 / Ocak 2008 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 541 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 535 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 530 Eylül 2007 Dönemi-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 526 Ağustos-Eylül 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 522 “Vadeli İşlem Piyasalarına Global Bir Bakış” Konulu Seminer

Genel Mektup 521 Birliğimiz Eğitim Faaliyetlerinin Duyurulması

Genel Mektup 519 Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 518 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.

Genel Mektup 514 Haziran 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 507 Birliğimiz “Özgeçmiş Bankası” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 504 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.

Genel Mektup 499 Mart-Nisan-Mayıs 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 498 Mart 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 497 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 496 Lisanslama Sınavları Kapsamında “Kredi Derecelendirme ve Finans” Modülü Hazırlık Eğitimi Hk.

Genel Mektup 493 Mart-Nisan 2007 Döneminde Düzenlenecek Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavları Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 492 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 490 Birliğimiz koordinasyonunda kurulacak Çalışma Grupları hk.

Genel Mektup 489 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 484 Mesleki Gelişim Eğitimleri hk.

Genel Mektup 477 Kasım, Aralık 2006-Ocak 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 473 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 465 Ekim 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri hk.

Genel Mektup 457 Lisanslama Sınavlarına Hazırlık İçin Akşam Eğitimi Hk.

Genel Mektup 454 Lisanslama Sınavları Geçiş Süreci Hk.

Genel Mektup 443 Ağustos-Eylül 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri

Genel Mektup 436 Haziran 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 421 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 420 Nisan 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 417 Nisan-Mayıs 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 409 Şubat 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 400 Lisans Yenileme Eğitimlerine Başvuru Hk.

Genel Mektup 392 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 382 Kasım-Aralık 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 379 Kasım-Aralık 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 369 Eylül 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 364 Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 352 Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 349 Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 329 Haziran 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 326 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 323 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri” Eğitimi Hk.

Genel Mektup 318 Nisan 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimi Hk.

Genel Mektup 305 Mart-Nisan-Mayıs 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 303 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 294 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 292 Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 289 Şubat, Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 281 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 280 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun YeniDüzenlemeleri” ve “Makroekonomik Göstergelerin Okunması ve Analizi” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 271 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 253 LISANSLAMA EGITIMLERI-KASIM-ARALIK 2004-1

Genel Mektup 248 Üyelerimizin Kuruma Özel Eğitim Talepleri Hk.

Genel Mektup 240 Eylül-Ekim-Aralık Dönemleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 212 Temmuz-Ağustos-Eylül 2004 Dönemi Lisanslama Eğitimleri ile VOB-Uygulama Eğitimi Hk.

Genel Mektup 202 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri ve Temmuz 2004 Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel Mektup 185 Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 170 Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 165 Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Lisanslama Eğitim Faaliyetlerimiz

Genel Mektup 145 Ocak-Şubat 2004 Eğitim Takvimi

Genel Mektup 65 Lisans Belgesi Almaya Hak Kazananların Başvuruları Hk.

Genel Mektup 47 Lisanslama Sınavları Eğitim Kılavuzu hk.

Genel Mektup 535 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri

Genel Mektup 534 Kredi Kayıt Bürosu (KKB) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Düzenlemeler ve Aracı Kuruluşların Yükümlülükleri” Semineri

Genel Mektup 532 Sermaye Piyasası Kurulu ve Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu tarafından yürütülecek projelerin tanıtım toplantısı.

Genel Mektup 515 “Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri

Genel Mektup 472 “Ukrayna Finans ve Yatırım Forumu” ile “FinanceInvestExpo Fuarı” hk.

Genel Mektup 469 “Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri hk.

Genel Mektup 461 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Semineri

Genel Mektup 460 “Hızla Gelişen Piyasalarda Finansman ve Ekonomi” Konulu Uluslararası Konferans

Genel Mektup 451 NASD International, The University of Reading, ICMA Center ve Birliğimiz İşbirliği ile Düzenlenmesi Planlanan Sertifika Programı hk.

Genel Mektup 447 Merkezi Kaydi Sistem’e Sistem Entegrasyonu Aracılığı ile Bildirim Web Servislerinin Tanıtımı Toplantısı

Genel Mektup 442 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Tarafından Karapara Aklama İle Mücadele Konusunda Yapılacak Seminer Hk.

Genel Mektup 404 Yeni Vergileme Sistemi Değerlendirme Toplantısı Hk.

Genel Mektup 390 EKONOFİZİK EĞİTİM DUYURUSU HK.

Genel Mektup 386 Risk Yönetimi ve Kritik Süreçler” Hakkında Duyuru

Genel Mektup 375 “Uluslararası Ekonomi Konferansı” hk.

Genel Mektup 373 “4. Sermaye Piyasaları Arenası” hk.

Genel Mektup 366 GL NET FORUM Hk.

Genel Mektup 354 Amerika Gezisine Katılım Bildirimi Hk.

Genel Mektup 313 Sermaye Piyasasında Manipulasyon Seminerine Davet Hk.

Genel Mektup 307 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.

Genel Mektup 304 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.

Genel Mektup 298 “AB’ye Uyum Sürecinde Sermaye Piyasalarında Yapılanlar ve Yapılacaklar” konulu panel hk.

Genel Mektup 243 Konu : “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri”, “Şirket Değerleme” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 239 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma
ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı

Genel Mektup 238 “2. Sermaye Piyasaları Arenası” Hk.

Genel Mektup 234 “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun Yeni Düzenlemeleri”, “Teknik Analiz” ve “Finansal Analiz” Eğitimleri Hk.

Genel Mektup 205 “Multinational Finance Society (MFS)’nin 11’inci Toplantısı” Hk.

Genel Mektup 204 “Yatırım Araçları ve Borsa Günleri 2004” Etkinliği Hk.

Genel Mektup 203 “Küreselleşen Piyasalara Entegrasyonda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” Toplantısı Hk.

Genel Mektup 194 Borsa Yatırım Fonları Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Hk.

Genel Mektup 184 “Yeni Türk Lirasına Geçiş Süreci” Konulu Toplantı

Genel Mektup 183 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nin Piyasa Yapısına İlişkin Toplantı

Genel Mektup 182 “Atlantik’in İki Tarafında Piyasa Bozucu Fiillerin Düzenlenmesi” Konulu Seminer Hk.

Genel Mektup 166 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği” Toplantısının Yer Değişikliği

Genel Mektup 163 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı

Genel Mektup 160 “Elektronik İmza Kanunu” Konulu Konferans

Genel Mektup 154 İcra İflas Kanunu’nda Değişiklikler” Semineri


Genel Mektup 434 Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 413 Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Okan Tekstil) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 412 Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. (TEKTU) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 411 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 406 Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 388 Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 377 Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 372 Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.

Genel Mektup 365 Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 361 Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 340 Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOYASAN) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 338 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 337 ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş.nin (CBSBO) İMKB’de İşlem Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 223 TUMTK, BYSAN, EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.07.2004 tarih ve DEDA-İ-10/1003-21686 sayılı yazısı

Genel Mektup 218 EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.2004 Tarih ve DEDA-İ-10/934-20022 Sayılı Yazısı

.


Genel Mektup 509 “Türkiye’deki profesyonel portföy yöneticilerinin ve yatırım danışmanlarının yatırım fonu seçiminde dikkate aldıkları kriterleri belirlemeye yönelik” araştırma hk.

Genel Mektup 502 Üniversitelerin Stajyer Eleman İstihdam Talebi Hk.

Genel Mektup 416 Üniversitelerden Gelen Stajyerlik Talebi Hakkında.

Genel Mektup 395 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Araştırma Raporları Hk. Duyurusu

Genel Mektup 344 ACP Sigorta Hk.

Genel Mektup 342 Makedonya Sermaye Piyasası Hk.

Genel Mektup 284 Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.

Genel Mektup 168 Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.

Genel Mektup 135 “Corporate Finance” Danışmanlığı Alanında İşbirliği Hk.

Genel Mektup 100 Irak Mali Sektörüne Yapılacak Yatırımlar Hk.

Genel Mektup   90 Türkiye
Bankalar Birliği Uzaktan Eğitim Sistemi Hk.

Genel Mektup   67 Yunanistan ve İsrail Sermaye Piyasaları ile ilişkilerin geliştirilmesi Hk.

Genel Mektup   37 Bazı röportaj talepleri hk.


Genel Mektup 439 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları Değişiklikleri Hk.

Genel Mektup 415 Sermaye Piyasası Çalışanlarının Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması Hk.

Genel Mektup 334 Geçiş Sürecinin Uzatılması hk.

Genel Mektup 331 Lisanslama sınavlarında modül geçme sistemi ve lisans yenileme eğitimleri hk.

Genel Mektup 321 Sicil Bilgilerinin Güncellenmesi hk.

Genel Mektup 316 Sermaye Piyasası Kurumlarının Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi hk.

Genel Mektup 252 Lisanslama Sinavlari Modül Geçme Süreci hk.

Genel Mektup 226 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları hk.

Genel Mektup 214 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 207 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 153 Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.

Genel Mektup 152 Lisanslama Sınavlarına Katılmayan Personelin Geçiş Süreci Hk.

Genel Mektup 89 Lisanslama Sınavları Hk.

Genel Mektup 69 Uluslararası Sertifikalar Hk.

Genel Mektup 23 Lisanslama Sınavları Muafiyeti.