Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi

Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere faaliyet gösteren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2016 yılında sektördeki bilimsel araştırmaları desteklemek üzere yeni hakemli bir dergi çıkarmaya başlıyor.

Sermaye Piyasası Araştırmaları dergisinin ilk sayısı için ilgili alanlardaki özgün yazılarınızı editor@tspb.org.tr e-posta adresine ulaştırabilirsiniz.

Dergimize hakemlik olarak da katkıda bulunabilirsiniz. Eğer dergimize gelen makalelere hakemlik yapmak isterseniz, ilgi alanlarınızı da belirten özgeçmişinizi bize yine editor@tspb.org.tr e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

 

YAYIN AMACI

Türkiye Sermaye Piyasalar Birliği’nin Sermaye Piyasası Araştırmaları dergisinin öncelikli amacı Türkiye’deki sermaye piyasası faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak nitelikli ve tarafsız araştırmalar yayınlamaktır. Sermaye Piyasası Araştırmaları dergisi sermaye piyasasında Türkçenin kullanımını geliştirmeyi de gözetmektedir. Hakemli bir dergi olan yayının doğal hedef kitlesi finans sektöründeki profesyoneller olmakla beraber, sektörün akademik dünya ile bağlantı kurmasına destek vermeyi de amaçlamaktadır.

 

YAYIN POLİTİKASI

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, araştırma makalesi, literatür taraması, derleme, inceleme ve kitap eleştirileri türünden metinleri, yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul eder. Dergi, ulusal veya uluslararası akademik konferanslarda sunulan bildirilere de açıktır.

Dergi sermaye piyasasını merkeze alacak şekilde iktisat, işletme, finans, hukuk, tarih, eğitim bilimleri, iletişim bilimleri gibi alanlardaki eserleri yayınlar.

Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulu değerlendirmesinin ardından hakemler tarafından incelenecektir. Dergide “kör hakemlik” uygulanacak olup, hakemler yazarların, yazarlar hakemlerin bilgisine erişemeyecektir. Hakemlerin salt çoğunluğunun olumlu değerlendirmesi halinde metinler dergide yayınlanabilecektir.

 

YAYIN KURALLARI

Dergide kör hakemlik uygulandığından, yazar bilgileri yalnızca üst kapak sayfasında bulunmalıdır. Üst kapak sayfasında makalenin adı, yazar(lar)ın ismi, varsa bağlı bulundukları kurum ve unvanları, adres ve telefon bilgileri yer almalıdır.

 

Metin Microsoft Word programında A4 boyutunda Verdana yazı karakteri ile hazırlanmalıdır.

Dergide kör hakemlik uygulandığından, yazar bilgileri yalnızca üst kapak sayfasında bulunmalıdır. Üst kapak sayfasında makalenin adı, yazar(lar)ın ismi, varsa bağlı bulundukları kurum ve unvanları, adres ve telefon bilgileri yer almalıdır.

Gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce olarak makale adı, 150 kelimeyi aşmayan bir öz (abstract), özün altında da anahtar kelimeler (en çok 6) verilmelidir. İktisat, işletme, finans konularındaki makaleler için Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php) sınıflama numarası verilmelidir.

Makaleler, dipnotlar dâhil en fazla 8.000 kelimeden oluşmalıdır.

Makale başlığı, büyük harflerle 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Metin 10 punto ve 1,15 satır aralıklarla yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar sola yaslı olarak başlamalıdır. Tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

Makaleler herhangi bir yerde sunulmuşsa, bu durum mutlaka makalenin başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.
Tablolar metin içinde yer almalıdır. Tablo üzerinde sıra numarası ve başlık yer almalı, kaynaklar ise tablonun sol alt köşesine belirtilmelidir. Tabloda ilk sütun sola yaslı olmalı, 2. 3. ve diğer sütunlar ise sağa yaslı olarak hazırlanmalıdır. Tablo renklendirmesi gri tonları kullanılarak yapılmalıdır. Büyük tabloların toplam genişliği 20 cm, küçük tabloların toplam genişliği 10 cm olmalıdır. Tablolar ayrıca excel formatında gönderilmelidir.

Grafik ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Grafik ve şekillerin üzerinde sıra numarası ve başlık yer almalı, kaynaklar ise grafik veya şeklin sol alt köşesine belirtilmelidir. Grafik ve şekil renklendirmesi gri tonları kullanılarak yapılmalıdır. Grafik ve şekiller ayrıca excel formatında gönderilmelidir.

Denklemlere sıra numarası verilmelidir.

Dipnot numaralandırması tüm metin boyunca ardışık şekilde ilerlemeli, dipnotun ilgili olduğu sayfanın altında metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve 9 punto olarak yazılmalıdır.
Makalelerde alıntı yapma ve kaynak gösteriminin Amerikan Psikoloji Birliği’nin (American Psychological Association- APA) yayın kılavuzunda belirlenen esaslara uyumlu olması beklenmektedir. Detaylı bilgiye http://www.apastyle.org/ adresinden ulaşılabilir.

Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.

Metin içinde kaynaklara göndermeler, metin içi parantez kullanarak yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası şeklinde olmalıdır. Örnek: Medieros ve Doornik, 2008, s.75.

Metin içinde yar alan tüm kaynakların, kaynakçada yer alması gerekir.

Kaynaklar alfabetik sırada verilmelidir. Soyadlar aynı ise isimlerin baş harfleri dikkate alınır. Aynı yazar tarafından yazılmış kaynaklar da ise tarih olarak erken yayınlanmış olan önce verilir. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2010a, 2010b.

APA kılavuzuna uygun şekilde kaynak göstermeye ilişkin örnekler aşağıda sunulmaktadır.

Makaleler: Yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı (italik şekilde), cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı
Örnek: Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A, ve Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The Importance of Stability of Selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 1190-1204.

Kitaplar: Yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (italik şekilde), yayın bilgileri
Örnek: Arıcan, E., Yücememiş, B.T, Karabay, M.E. ve Işıl, Gökhan (2011). Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Rekabet Gücü Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Bir Uygulama. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.

Çeviri kitaplar: Yazarın soyadı, adının baş harfi, (Yıl). Kitabın adı (italik şekilde), Çevirmenin soyadı, adının baş harfi (parantez içinde)
Örnek: Kanawaty, G. (1991). İş etüdü. (Çev. Z. AKAL). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.

Kitaptan bir bölüm: Yazarın soyadı, adının baş harfi, (Yıl). Bölümün Adı, Editörün adının baş harfi (parantez içinde), soyadı, kitabın adı (italik şekilde) içinde (sayfa aralığı), yayın bilgileri
Örnek: Porter, M.A. (1993). The modification of method in researching postgraduate education. R.G. BURGESS (ed.), The research process in educational settings: Ten case studies içinde (s. 683-392) London, Falmer Press.

Tüzel kişilerin yayınları: Kurum Adı, (Yıl). Yayın Adı, (italik şekilde), yayın bilgileri
Örnek: Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Türkiye İstatistik Yıllığı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.

Tüzel kişilerin yayınları (elektronik kaynaklardan ulaşılması halinde): Kurum Adı (Yıl). Yayın Adı, erişim tarihinde kaynağın ulaşılabildiği URL bağlantısı (italik şekilde) adresinden erişildi.
Örnek: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2011) “İnteraktif Aylık Bülten Ağustos 2011” 20 Ekim 2011 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx adresinden erişildi.

Elektronik Makaleler: Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı (italik şekilde), Erişim tarihinde kaynağın ulaşılabildiği URL bağlantısı (italik şekilde) adresinden erişildi.
Örnek: Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 10 Kasım 2010 tarihinde http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm adresinden erişildi.

 

YAYIN HAKLARI

Sermaye Piyasası Araştırmaları dergisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Sermaye Piyasası Araştırmaları dergisinin basılı ve internet ortamında yayınlanan yazı, resim, şekil, tablo ve uygulamalar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yayınlanan yazıların yayın hakkı TSPB’ye aittir ve yayıncının izni olmadan hiçbir şekilde yeniden çoğaltılamaz. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir.

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Çıkar çatışmasına ilişkin imzalı beyanınızı editor@tspb.org.tr adresine çalışmanız ile birlikte gönderiniz. Çıkar çatışması yarattığını düşündüğünüz herhangi bir durum yoksa, çıkar çatışması bulunmadığını belirten beyanınızı iletiniz.

Açıklamalar için tıklayınız.